A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W Z

A

 • Astrologie

  nauka o souvislostech mezi děním na obloze, pohybem planet, Slunce, Měsíce a dalších prvků, lidskou povahou a děním na Zemi

 • Asociace

  obrazy, myšlenky a souvislosti, které se objevují v mysli při pohledu na určitý motiv nebo symbol

 • Arkánum

  z lat. arcanum, tajemství, označení pro celý soubor karet

 • Archetyp

  z řec. arche-typos, první vzor, první ražba, znamená pravzor, tradicí posvěcenou a typickou postavu, představu, příběh, základní symbol, praobraz

 • Animus

  vnitřní muž, mužský princip v ženě

 • Anima

  vnitřní žena, ženský obraz uvnitř muže

 • Amulet

  z lat. amuletum, objekt, který ochraňuje, předmět, nošený na těle nebo při sobě, který má chránit svého nositele, jako amulet lze použít i tarotovou kartu

 • Afirmace

  výroky či myšlenky, které vyjadřují naplnění našeho přání nebo touhy, v pozitivním slova smyslu nám pomáhají dosáhnout toho, co chceme, stejně dobře nám mohou sloužit k udržování se ve vlastním bludu

 • Aeon

  pojem, který znamená život, bytí, věčnost, časově neomezené období, v Crowleyho tarotu nahrazuje Aeon kartu XX. Soud

B

 • Boaz a Jachin ~ viz. Jachin a Boaz

 • Bloud

  jiný název karty 0. Blázen

 • B.O.T.A.

  Builders Of The Adytum, původní mystická škola západní tradice, staví na principech kabaly a tarotu

C

 • Čtyři mágovy síly

  vědět, chtít, mlčet, odvážit se

 • Crowleyho tarot ~ viz. Thothův tarot

 • Crowley, Aleister

  (1875 – 1947) britský okultista, spisovatel a filozof, autor návrhu Thothova tarotu

 • Colman-Smith, Pamela

  (1878-1951) umělkyně, autorka grafické podoby světově nejoblíbenější vykládací sady – Rider Waite Tarotu

 • Cesta Blázna

  metafora velké arkány jako cesty životem, každá karta symbolizuje určitou lekci, poznání, pochopení

 • Černý měsíc

  druhý nov v kalendářním měsíci.

D

E

 • Ezoterika

  z řec. esoterikós, uzavřený, vnitřní, původně souhrn tajných věd a nauk, nyní se tímto pojmem označuje skoro cokoliv, co se nevejde do škatulek „moderní vědy“

 • Eremita

  jiný název karty IX. Poustevník

 • Ego

  vědomá, racionální složka osobnosti, která se řídí principy svědomí, povinností a sociálních jistot

F

 • Figurální karty

  16 karet tarotového souboru s lidskou postavou, Král, Královna, Rytíř, Páže (v některých setech Princ a Princezna)

G

H

 • Hole

  jedna z barev malé arkány, symbolizují vůli, akci, životní energii, radost ze života, kreativitu, tvořivou sílu, činy, růst, rozhodování, moc, podnikavost, nejčastěji jsou přiřazovány k živlu ohně

 • Hierofant

  jiný název karty V. Velekněz

 • Hermetismus

  starověká duchovní tradice, filozofický směr hlásající jednotu všech věcí

 • Hermes Trismegistos

  historicky nedoložená postava, mytický autor mnoha děl z oblasti hermetismu, astrologie, okultismu a alchymie, ztotožňován též s egyptským bohem Thovtem a biblickým Henochem

 • Harrisová, Marguerite Frieda

  (1877 – 1962) britská malířka a okultistka, autorka výtvarného zpracování Thothova tarotu

I

 • Impostor syndrom

  vnitřní pocit, že pro daný úkol nemáme dostatečné kompetence, na svou pozici jsme se dostali omylem a obalamutili jsme ostatní schopnostmi, které ve skutečnosti nemáme, je častý u herců, psychologů, univerzitních profesorů, advokátů, studentů i podnikatelů, projevuje se perfekcionismem, sklony k prokrastinaci a přemrštěnými přípravami na pracovní úkol.

J

 • Jung, Carl Gustav

  (1875 – 1961) švýcarský lékař a psychoterapeut, zakladatel analytické psychologie, jako první moderní psycholog se zabýval tarotem, mytologií, hermetismem, astrologií, alchymií a jinými esoterickými vědami

 • Jachin a Boaz

  dva sloupy Šalamounova chrámu, představují základní polaritu života, v mnoha tarotových setech jsou zobrazeny na kartě II. Velekněžka

K

 • Kouzlo

  jednoduchý akt, který kombinuje magickou sílu se soustředěnou myslí

 • Kolektivní nevědomí

  objektivní psýché, strukturální vrstva lidské duše, která obsahuje kolektivní duševní obsahy – nepatří individuu, ale celému lidskému společenství či lidské rase obecně – archetypy

 • Kočár

  jiný název karty VII. Vůz

 • Kniha Thothova

  dnes již klasická kniha, jejímž autorem je Aleister Crowley, obsahuje nejen úplnou studii egyptského tarotu, ale je považována i za klíč ke všem tradičním západním mystériím a poskytuje řadu instruktivních návodů k výkladu tarotových karet

 • Keltský kříž

  rozklad s 10 kartami, umožňuje zobrazit situaci v širších souvislostech

 • Kejklíř

  starší název karty I. Mág

 • Karty brány

  ty karty tarotového setu, s nimiž máme problém se ztotožnit, pochopit je, přijmout

 • Kartomancie

  věštění či čtení z karet

 • Kartolokace

  výklady místa, popisují energii a charakter budovy, stavby nebo jiného prostoru

 • Karta roku

  naznačuje vývojový úkol, který je potřeba řešit v daném roce (od narozenin do narozenin), součet dne a měsíce narození s číslicemi aktuálního roku se převede na kartu velké arkány

 • Karta osobnosti

  naznačuje talenty, schopnosti, projevy osobnosti ve vnějším světě a vnímání okolí, součet číslic dne, měsíce a roku narození se následně převede na kartu velké arkány

 • Karta duše

  součet obou číslic karty osobnosti (je-li číslo dvouciferné)

 • Karta dne

  tarotová karta, tažená každý den ráno pro určení energie dne a základních úkolů

 • Kalichy ~ viz. Poháry

 • Kabala

  tradice, podání, starožidovské tajné učení, v němž zaujímá významné místo model stromu života a mystika čísel a písmen

L

M

 • Mýtus

  pověst, legenda, pravzor, základní zkušenost

 • Mytologie

  nauka o mýtech, raně historické učení o bozích

 • Modrý měsíc

  vžité označení pro druhý úplněk v kalendářním měsíci.

 • Mince ~ viz. Pentakly

 • Meče

  jedna z barev malé arkány, symbolizují ducha vědomí, myšlení, nápady, intelekt, jsou spojeny s poznáním, hodnocením, učením a svobodou, nejčastěji jsou přiřazovány k živlu vzduchu

 • MBTI

  Myers Briggs Type Indicator, test osobnosti, který za 2. světové války vytvořily Katharine Cook Briggs a její dcera Isabel Briggs Myers. Dodnes se často používá v personalistice, pedagogice a vzdělávání dospělých.

 • Marseillský tarot

  tarotová sada, populární zejména v 17. a 18. století, karty malé arkány jsou pouze číselné, bez postav a dalších výjevů

 • Marchetti, Ciro

  výtvarník a grafik, autor Zlatého tarotu, Tarotu snů a Dědictví božského tarotu

 • Malá arkána

  56 karet tarotu, čtyři série, tvořené 10 číselnými a 4 dvorními kartami, hole, meče, poháry, pentakly, vznikla patrně ve středověku, její znaky symbolizují čtyři středověké stavy (meče – rytíři, kalichy – duchovenstvo, mince – obchodníci, hole – rolníci)

 • Magie

  název zřejmě odvozen z perského slova pro „moc“ nebo „velikost“, schopnost přivodit žádoucí změny v životě pomocí naší vůle

N

 • Numerologie

  nauka o významu vibrací jednotlivých čísel

O

 • Orákulum

  věštba, proroctví

 • Okultismus

  z lat. occultus, skrytý, nauka o věcech nejasných nebo skrytých běžnému lidskému chápání

 • Oheň

  jeden ze čtyř živlů, představuje aktivní mužský princip, poledne a proměnu, symbol vášně, ochrany, rozhodnutí, mužské síly, osobní energie, odvahy, aktivity, horlivosti, v destruktivní podobě zbrklost, hněv a agresi, v tarotu nejčastěji přiřazen holím

 • Obrácené karty

  podle některých autorů má karta v obrácené pozici (hlavou dolů) opačný význam než karta v normální pozici, podle jiných upozorňují na obzvláštní význam určité karty nebo pozice, řada autorů s nimi vůbec nepracuje

P

 • Projekce

  psychologická technika promítání, kdy člověk jiným lidem připisuje různé vlastnosti a schopnosti podle sebe sama

 • Poháry

  jedna z barev malých arkán, symbolizují emoce, duši, city, vnitřní svět, nevědomí, jsou spojeny se smyslem a významem, nejčastěji jsou přiřazovány k živlu vody

 • Pentakly

  jedna z barev malé arkány, symbolizují peníze, hmotu, výživu, realizaci, podnikání, praktické schopnosti a použité vlohy, materiální podmínky života, sebeuvědomění, bezpečnost, smyslové vnímání, nejčastěji jsou přiřazovány k živlu země

 • Pentagram

  pěticípá hvězda nakreslená jedním tahem, starý magický a ochranný symbol věčného koloběhu života, Bohyně a planety Venuše

 • Papežka

  řidčeji užívaný název pro kartu II. Velekněžka

 • Pagát

  dřívější označení karty I. Mág

R

 • Rozklad

  tvar, vzorec, či layout, jak jsou karty na stole rozloženy a jaký význam má každá jednotlivá pozice karty

 • Řízená imaginace

  druh relaxačního cvičení, pracuje s navozováním představ prostřednictvím vizualizace různých obrazů, slouží k uvolňování napětí, čerpání energie, prohloubení poznání, stanovování vize a cílů nebo posilování sebevědomí

 • Rituál

  z lat. ritualis, obřadný, pravidelně opakovaná série úkonů, prováděná s určitým záměrem, podporuje koncentraci a umocňuje sílu myšlenky

 • Rider-Waite tarot

  celosvětově nejoblíbenější tarotová sada, jejím autorem je Arthur Edward Waite a umělkyně Pamela Colman Smith, poprvé ji vydalo nakladatelství William Rider & Son v roce 1909

 • Reverzní karty ~ viz. Obrácené karty

 • Řád Zlatého úsvitu

  anglický rosenkruciánský spolek, založený roku 1888, roku 1900 se rozpadl, byl dědictvím esoterických teorií 19. století, jeho členy byli autoři nejznámějších tarotových sad Aleister Crowley a A. E. Waite

S

 • Synchronicita

  současný výskyt dvou jevů bez příčinné souvislosti, smysluplná koincidence určitých událostí vnějšího světa s psychickými událostmi, jeden z principů vysvětlujících fungování tarotového výkladu

 • Symbol růstu ~ viz. Karta roku

 • Symbol osobnosti ~ viz. Karta osobnosti

 • Symbol duše ~ viz. Karta duše

 • Symbol

  z řec. symbolon, poznávací znamení, znak s obecně přijímaným konkrétním významem

 • Strom života

  diagram principů a sil působících v celém Universu, a tedy i v člověku, je tvořen deseti sefirami, které představují základní myšlenky a síly, soustava 22 archetypů

 • Střídmost

  jiný název karty XIV. Mírnost

 • Stín

  nevyřešené vnitřní konflikty a nevyjádřené emoce, vše, čemu se vyhýbáme, s čím se neztotožňujeme a co vědomě či nevědomě odsouváme do pozadí

 • Smaragdová deska

  mystický text, který tvoří filozofický základ hermetismu, autorství připisováno Hermovi Trismegistovi, skládá se ze 13 vět, z nichž nejčastěji je citována první: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře, a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole.“

 • Škýz

  dřívější název karty 0. Blázen

 • Signifikátor

  vědomě vybraná karta, položená doprostřed rozkladu, může symbolizovat tazatele, situaci nebo otázku

 • Self

  bytostné já, archetyp psychické celistvosti a středu, symbol úplnosti a integrace

 • Sefira

  „větev“ Stromu života, základ, sféra, cesta, idea

T

 • Thothův tarot

  populární tarotová sada, vytvořená v letech 1938-43 ve formě velkých pláten Lady Friedou Harrisovou podle náčrtů Aleistera Crowleyho, poprvé tiskem vyšla v roce 1969

 • Teorie pole

  teorie Kurta Lewina, podle níž je člověk součástí prostředí, ve kterém žije, cílem interakce s prostředím je udržování stability a růstu

 • Tazatel

  ten, kdo tarotovým kartám pokládá otázku

 • Tarotový tanec

  magická nebo koučovací technika, která podporuje sebezdokonalení pomocí zaujímání tělesných pozic jednotlivých postav, zobrazencýh na tarotových kartách. Techniku popisuje D. M. Kraig v knize Tarot a Magie (Pragma 2002)

 • Tarotový deník

  sešit určený pro zapisování otázek, rozkladů a vyložených karet, nástroj sebepoznání a práce s tarotem

 • Tarotové konstelace

  zážitková metoda práce s tarotovými kartami v prostoru, kombinuje postupy a techniky systemických konstelací se stáním na kartách

 • Tarotová magie

  techniky a postupy dosahování vlastních cílů pomocí tarotových karet

 • Tarot de Marseille ~ viz. Marseillský tarot

 • Tarot

  systém symbolů na celkem 78 kartách, skládá se z velké arkány, malé arkány a dvorních karet, slouží k sebepoznání a lepšímu pochopení světa

 • Taroky

  karetní hra pro čtyři hráče

 • Talisman

  magický předmět, který má přitahovat dobré a pozitivní vlivy (např. štěstí) do života svého nositele, jako talisman lze použít i tarotovou kartu

V

 • Vzduch

  jeden ze čtyř živlů, zastupuje aktivní mužský princip, svítání a pohyblivost, jeho aspekty jsou intelekt, studium, komunikace, média, hudba a zvuk, kreativitu, učení a poznání, v ničivé podobě nezájem, náladovost, prudké změny, neupřímnost, v tarotu nejčastěji spojován s meči

 • Výklad karet

  služba poskytovaná kartářem nebo kartářkou, rozšiřování vhledu a porozumění za pomoci karet

 • Vojeb

  tarotová sada, kde malá arkána neobsahuje obrázky, ale pouze čísla  (jako například Marseillský tarot)

 • Voda

  jeden ze čtyř živlů, zastupuje pasivní ženský princip, soumrak a očistu, má vztah k emocím, lásce, vhledu a vnitřní transformaci, přináší osvěžení, zklidnění, plynutí, skromnost, laskavost, v destruktivní podobě přetlak, nestálost, labilitu, nehybnost a chlad, v tarotu nejčastěji spojována s poháry

 • Vizualizace

  cílená tvorba vizuálních (zrakových) představ, slouží k dosahování cílů, uklidnění, sebeléčení, používá se při magických technikách a rituálech

 • Visconti Sforza tarot

  nejstarší dochovaná tarotová sada, maloval ji Bonifacio Bembo kolem roku 1484 jako svatební dar pro potomky rodin Sforza a Visconti z italského Milána, sada je zdobená zlatem

 • Visatec

  jiný název karty XII. Viselec

 • Velká arkána

  22 karet tarotové sady, které jsou zpravidla označeny římskými číslicemi, označují pouť životem, proces vlastního zrání a duchovního růstu, viz též Cesta Blázna

W

 • Waite, Arthur Edward

  (1857-1942) rodilý Američan žijící v Londýně, autor celosvětově nejoblíbenější karetní sady známé jako Rider Waite tarot

Z

 • Znovuzrození

  jiný název karty XX. Soud

 • Živly

  základní elementy, ze kterých se skládá svět kolem nás, v evropské tradici oheň, voda, vzduch, země

 • Žezla ~ viz. Hole

 • Země

  jeden ze čtyř živlů, představuje pasivní ženský princip, půlnoc a stabilitu, vztahuje se k růstu, plodnosti, prosperitě, financím, soustředění, mateřství, sázení a sklízení, domovu, stádům a domácím zvířatům, přináší pevnost a stabilitu, ale i těžkopádnost a neochotu ke změnám, v tarotu je nejčastěji spojována s pentakly