Tyto obchodní podmínky se vztahují na produkty a služby, které poskytuje zapsaný spolek Tarotová asociace se sídlem Záluské 394/23, 158 00 Praha 5, IČ 02872391, neplátce DPH. Zasláním elektronické objednávky vyjadřujete s těmito podmínkami souhlas.

Členství v Asociaci

 • Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR, která souhlasí s etickým kodexem, stanovami a cíli spolku.
 • Se souhlasem výboru spolku se členem spolku může stát i právnická osoba.
 • Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele o členství na základě jeho písemné přihlášky.
 • Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu a datum podání přihlášky. Podáním přihlášky žadatel zároveň stvrzuje svůj souhlas s etickým kodexem spolku.
 • Přihlášku lze vyplnit na webových stránkách Asociace, nebo ji zaslat písemně či e-mailem na kontaktní údaje Asociace.
 • Nepodporujeme společnosti, které provozují televizní a internetové výklady za neadekvátní cenu, a zneužívají tím důvěry klientů i kartářů k vlastnímu obohacení a poškozují dobré jméno kartářského řemesla. Výbor si vyhrazuje právo odmítnout uchazeče o profesionální členství, kteří s těmito společnostmi spolupracují.
 • Členský poplatek se platí jednorázově.
 • Výši členského příspěvku na aktuální rok vyvěšuje Asociace vždy s předstihem na webových stránkách.
 • Členský příspěvek v aktuální výši se platí převodem na účet.
 • Členství zaniká zrušením ze strany člena, úmrtím nebo vyloučením rozhodnutím valné hromady pro hrubé porušování stanov nebo jiné jednání, jež závažným způsobem poškozuje zájmy Asociace.
 • Uhrazený členský poplatek se při zrušení členství nevrací.

 Tarotová konference a další akce

 • Místo a rozsah konání akce jsou s dostatečným předstihem uvedeny na webových stránkách Asociace.
 • Přihláška se stává závaznou po uhrazení zálohy na bankovní účet Asociace.
 • Doplatek se hradí před začátkem akce na místě v hotovosti.
 • Při zrušení účasti ze strany účastníka jsou storno podmínky následující: 40 a více dní před konáním akce storno poplatek 100 Kč, 40-7 dní před konáním akce storno poplatek 500 Kč. Při zrušení účasti 7 a méně dní před konáním akce se již záloha nevrací.
 • Částka, ponížená o storno poplatek, se vrací převodem na účet.
 • Zaplacenou zálohu lze rovněž převést na jiného účastníka. Podmínkou je o tom Asociaci před konáním akce informovat e-mailem.
 • Asociace si vyhrazuje právo přesunout termín plánované akce v případě, že dojde k události, která její konání znemožní (nemoc, živelní pohroma, přerušení dodávky elektrického proudu nebo zásah vyšší moci). V takovém případě Asociace účastníky neprodleně informuje (e-mail, telefon) a nabídne náhradní termín nebo v plné výši vrátí uhrazené kurzovné.