Pokud jste naším členem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Tarotové asociace, z. s., zodpovídá za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Tarotová asociace, IČO: 02872391, spolek zapsaný od 10. května 2014 v rejstříku neziskových organizací u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 59226, provozovatel webové stránky www.tarotova-asociace.cz. (dále jen „Asociace“).

Asociace zpracovává vaše údaje jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu, a vybírá případné další zpracovatele.

Prohlášení

Asociace prohlašuje, že jako správce vašich osobních údajů splňuje veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: bude zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plní dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, bude vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

A. Vedení seznamu členů spolku

Asociace vede seznam fyzických osob, které vyjádřily svůj svobodný zájem stát se jejími členy, podle stanov spolku v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, telefonické spojení, e-mailová adresa. Jmenný seznam členů Asociace zveřejňuje na stránce Členové.

B. Pořádání akcí

Asociace pořádá Tarotovou konferenci a další akce pro své členy i širokou veřejnost. V této souvislosti eviduje a zpracovává údaje, které zájemce o účast na akci uvede do přihlášky, konkrétně jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Z akcí mohou být pořizovány fotografie nebo videozáznamy.

C. Vedení účetnictví

Asociace zpracovává fakturační údaje v rámci zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

D. Zasílání e-mailů

Asociace zasílá pravidelný tarotový zpravodaj. E-maily zasílá výlučně na základě souhlasu, který byl poskytnut na webových stránkách www.tarotova-asociace.cz. Každý e-mail obsahuje odkaz pro jednoduché a bezplatné odhlášení.

Na základě oprávněného zájmu Asociace zasílá svým členům transakční e-maily, například výzvu k obnovení členství, a obchodní sdělení, například pozvánky na Asociací pořádané akce. Ze zasílání obchodních sdělení se lze kdykoli odhlásit.

Asociace zpracovává osobní údaje po dobu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování. E-mailové adresy uchováváme, dokud sami neodhlásíte odběr zpráv.

E. Profily profesionálních členů

Asociace na stránce Členové zveřejňuje kontaktní údaje, nabídku služeb, případně další informace svých profesionálních členů, kteří tyto údaje výslovně poskytli Asociaci ke zveřejnění. Chcete-li údaje změnit nebo souhlas odvolat, kontaktujte nás na e-mailu info@tarotova-asociace.cz.

Cookies

Webová stránka www.tarotova-asociace.cz používá pouze funkční cookies pro měření návštěvnosti.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Asociace chrání vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala a udržuje veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům má přístup předsednictvo Asociace a pověření členové. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které Asociace nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací těchto zpracovatelů:

  • Redbit, s. r. o. (aplikace Vyfakturuj.cz a SimpleShop) – vystavování faktur, on-line prodej
  • Ecomail.CZ, s. r. o. – rozesílání transakčních e-mailů
  • Wysija SARL (systém MailPoet) – rozesílání informačních newsletterů
  • Active 24, s. r. o. – webhosting

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že máte právo od Asociace získat informace o tom, zda zpracovává vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Také máte právo žádat opravu nepřesných a doplnění neúplných údajů, které se vás týkají.

Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut) znamená povinnost Asociace na vaši žádost zlikvidovat osobní údaje, které o vás zpracovává. Asociace ve lhůtě 60 dnů smaže všechny osobní údaje, které nemusí evidovat v rámci jiné zákonné povinnosti (např. účetnictví)..

Máte právo, aby Asociace v určitých případech omezila zpracování vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech Asociace, máte právo vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů vám poskytuje možnost získat osobní údaje, které jste Asociaci poskytli, poskytl v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžete následně předat jinému správci nebo, pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním vašich osobních údajů, můžete podat stížnost přímo Asociaci, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje

Asociaci můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@tarotova-asociace.cz.