Tarotová asociace je nezisková organizace – spolek zapsaný od 10. května 2014 v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou L 59226.

Usilujeme o podporu a rozvoj vzdělávání v oblasti výkladu tarotových karet, popularizaci a posilování povědomí o tarotu a jeho možnostech, a rovněž o dodržování etických standardů v České a Slovenské republice.

Stanovy zapsaného spolku Tarotová asociace

Čl. 1
Název, forma a sídlo

Zapsaný spolek Tarotová asociace (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou a existující v souladu s právem České republiky.

Sídlem spolku je: Záluské 23/394, 158 00 Praha 5.

Čl. 2
Charakter spolku

Spolek je dobrovolnou, nevládní neziskovou organizací, v níž se sdružují zájemci o Tarot a osobní rozvoj, aby tak podpořili vzájemnou spolupráci.

Čl. 3
Účel (cíl činnosti) spolku

Účelem spolku je:

 1. podpora a rozvoj vzdělávání v oblasti Tarotu a výkladu karet,
 2. popularizace a posilování povědomí o Tarotu a jeho možnostech,
 3. nastavení a podpora dodržování etických standardů v oblasti Tarotu a výkladu karet.

Čl. 4
Hlavní činnost spolku

Hlavní činnosti spolku jsou zejména:

 1. pořádání vzdělávacích akcí, konferencí a setkání,
 2. popularizační činnost.

Čl.  5
Vznik členství

Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR nebo SR, která souhlasí s etickým kodexem, stanovami a cíli spolku.

Se souhlasem výboru spolku se členem spolku může stát i právnická osoba.

Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele o členství na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Podáním přihlášky žadatel zároveň stvrzuje svůj souhlas s etickým kodexem spolku.

Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Výbor spolku vede seznam členů spolku.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež je v tomto úplném znění stanov uvedena coby člen přípravného výboru.

Čl. 6
Zánik členství

Členství zaniká doručením písemného oznámení člena o ukončení členství ve spolku, a dále úmrtím nebo vyloučením člena rozhodnutím valné hromady pro hrubé porušování stanov nebo jiné jednání, jež závažným způsobem poškozuje zájmy spolku.

Čl. 7
Valná hromada spolku

Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada složená ze všech jeho členů.

Valná hromada se schází nejméně jednou ročně, aby:

 1. schválila případné změny stanov,
 2. zvolila nejméně tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor nebo jeho jednotlivé členy odvolala,
 3. schválila zprávu o hospodaření spolku za předcházející období,
 4. určila koncepci činnosti spolku na další období,
 5. stanovila výši a splatnost členských příspěvků,
 6. schválila rozpočet spolku na příští období,
 7. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena,
 8. rozhodla o dobrovolném rozpuštění nebo přeměně spolku.

Zasedání valné hromady svolává výbor spolku. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů spolku.

Zasedání lze svolat též zasláním e-mailové zprávy na poslední známou e-mailovou adresu člena spolku. Pozvánka musí obsahovat program jednání. Není-li tomu tak, nelze svolat náhradní valnou hromadu.

Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů spolku. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá výbor náhradní valnou hromadu do jednoho měsíce ode dne původního konání; tato opakovaná valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů, může však rozhodovat pouze o věcech, jež byly na programu jednání předchozí řádné valné hromady.

Valná hromada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou přítomných.

Čestní členové nemají právo hlasovat na valné hromadě.

Čl. 8
Výbor spolku

Činnost spolku mezi zasedáními valné hromady řídí nejméně tříčlenný výbor, který je statutárním orgánem spolku.

Výboru náleží veškeré pravomoci, které nejsou těmito stanovami svěřeny valné hromadě spolku.

Členové výboru volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka.

Jménem spolku jednají samostatně předseda a místopředseda výboru.

Čl. 9
Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, přijatými dary fyzických a právnických osob, získanými dotacemi či granty, a také účastnickými poplatky z pořádaných akcí. Prostředky vynakládá výhradně na činnosti směřující k naplnění účelu spolku;  veškeré výdaje musí být řádně podloženy účetními doklady.

S výsledky hospodaření seznamuje výbor členy spolku na každé valné hromadě.

V případě zániku spolku rozhodne valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

Čl. 10
Zánik spolku

Spolek zaniká:

 1. a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem z rozhodnutí valné hromady
 2. b) rozhodnutím příslušného orgánu o nedobrovolném rozpuštění spolku

Čl. 11
Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně závaznými právními předpisy.

Stanovy spolku jsou přijaty v souladu se zákonem 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Tam, kde stanovy užívají výrazu „spolek“ nebo „zapsaný spolek“, má se do 31. 12. 2013 na mysli „občanské sdružení“ ve smyslu uvedeného zákona. Název spolku není ustanovením předchozí věty dotčen.